Thể LoạI Đàn bà

Phụ nữ nông thôn - Chứng tích đấu tranh
Đàn bà

Phụ nữ nông thôn - Chứng tích đấu tranh

Chứng tích về cuộc đấu tranh và kháng chiến của những người phụ nữ được tổ chức trong Phong trào Nông dân Santiago del Estero- MOCASE Vía Campesina. Silvia Bravo chống lại nỗ lực đuổi cô ra khỏi lãnh thổ nơi cô sản xuất thực phẩm, chăn nuôi, chăm sóc rừng, sống cuộc sống nông dân.

ĐọC Thêm

Đàn bà

Phụ nữ nông thôn - Chứng tích đấu tranh

Chứng tích về cuộc đấu tranh và kháng chiến của những người phụ nữ được tổ chức trong Phong trào Nông dân Santiago del Estero- MOCASE Vía Campesina. Silvia Bravo chống lại nỗ lực đuổi cô ra khỏi lãnh thổ nơi cô sản xuất thực phẩm, chăn nuôi, chăm sóc rừng, sống cuộc sống nông dân.
ĐọC Thêm